camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene

În cadrul direcţiei, există următoarele Birouri:

 • BIROU ACHIZIŢII PUBLICE;
 • BIROU PATRIMONIU;
 • BIROU INVESTIŢII;
 • BIROU DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE, care are în componenţă următoarele Compartimente:
 1. COMPARTIMENT FINANȚĂRI NERAMBURSABILE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE;
 2. COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL;
 3. COMPARTIMENT INFORMARE TURISTICĂ;
 4. COMPARTIMENT GESTIONARE SISTEME INFORMATICE.

BIROU ACHIZITII PUBLICE

COMPONENŢA BIROULUI
Şef birou: Nela Bărbuță
Referent: Nenciu Catalin

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 30

CONTACT: Tel.: 0348/455444 int. 125
Fax.: 0248/260500
E-mail: achizițAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
MISIUNEA BIROULUI:
Atribuirea contractelor de achiziţii publice de furnizare produse, prestare servicii si executie lucrari.

ATRIBUTII IMPORTANTE:

 • Primeşte şi centralizează referatele de necesitate transmise de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei şi hotarârile Consiliului Local;
 • Întocmeste Strategia anuală de achizitţii publice pe baza referatelor de necesitate întocmite şi transmise Directiei Investitii, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene de către Directţiile/Serviciile din cadrul instituţiei şi aprobate de către ordonatorul de credite;
 • Pune în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul Comun al Achiziţiilor publice, toate produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul contractelor de achizitie publica;
 • Întocmeste şi actualizează Programul anual de achizitii publice, ca parte integranta din Strategia anuala de Achizitii publice;
 • Atribuirea contractelor de achizitii publice de furnizare produse, prestare servicii si executie lucrari conform prevederilor legale.

BIROU PATRIMONIU

COMPONENȚA BIROULUI
Şef birou: Miloș Ileana Antuanela
Inspector Ionescu Carmen Ionela
Inspector de specialitate: Lemnaru Georgiana
Inspector de specialitate: Aldea Gheorghe

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 32
CONTACT: Telefon: 0348 455 444, interior 113
Telefon: 0348/455113
Fax: 0248/ 260500
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA BIROULUI:

Administrarea domeniului public şi privat al orașului Mioveni. Crearea sistemului unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul administrativ al orașului Mioveni integrat pe un sistem G.I.S.

ATRIBUTII IMPORTANTE:

 • furnizează informaţii privind regimul juridic al unor bunuri care aparţin domeniului public şi privat la solicitarea instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice;
 • realizează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în vederea soluţionării unor cereri;
 • propune legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri şi clădiri) aparţinând domeniului public şi privat al orașului;
 • asigură evidenţa modificărilor intervenite în structura inventarului bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al orașului, aprobat prin H.G.R. nr. 447/2002;
 • identifică, măsoară şi verifică din punct de vedere tehnic terenurile care aparţin domeniului public şi privat al orașului Mioveni;
 • efectuează, în condiţiile legii, măsurători pentru documentaţiile de carte funciară, având ca obiect imobile aparţinând domeniului public şi privat al orașului Mioveni şi asigură înscrierea imobilului în cartea funciară;
 • ţine evidenţa tehnico-operativă a cadastrului orașului Mioveni şi asigură datele cadastrale pentru inventarierea patrimoniului acestuia;
 • iniţiază procedurile pentru întocmirea documentaţiilor de carte funciară şi intabulare a dreptului de proprietate, pentru bunurile (terenuri şi clădiri) care aparţin domeniului public/privat al orașului Mioveni;
 • asigură evidenţa operativă a bunurilor, de natura terenurilor şi construcţiilor, aflate în inventarul domeniului public şi privat al orașului Mioveni, actualizează periodic evidenţa acestora, operând toate modificările intervenite (intrările şi ieşirile de bunuri în şi din domeniul public şi privat, dezmembrări, casări, etc.) cu ajutorul programelor informatice puse la dispoziţie;
 • asigură intrarea în proprietatea orașului Mioveni a terenurilor şi construcţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale, îi aparţin;
 • asigură parcurgerea procedurilor legale privind extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice, în zonele care potrivit PUG urmează a fi dezvoltate;
 • urmărește întocmirea și derularea contractelor de cofinanțare încheiate între orașul Mioveni și operatorii concesionari ai rețelelor de distribuție de utilități (gaze naturale, energie electrică);
 • asigură obținerea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism, pentru autorizarea lucrărilor de investiții promovate pe raza adminsitrativ-teritorială a orașului Mioveni;
 • asigură, prin S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L. administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al orașului;
 • organizează licitaţii, pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul orașului;

BIROU URMĂRIRE INVESTIŢII

COMPONENȚA BIROULUI:
Proca Dănuț Dumitru – Șef birou – Director executiv cu delegație
Ciuvică Florentina – Inspector
Floarea Alexandrina – Inspector
Adam Ovidiu Cătălin – Inspector

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 30

Telefon: 0348/455444 interior 125
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA BIROULUI:

Implementarea obiectivelor de investiții din Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Mioveni

ATRIBUŢII IMPORTANTE:

 • Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor capitale de drumuri, pasaje, clădiri, rețele etc;
 • Întocmește rapoartele privind promovarea investițiilor, având la bază documentațiile tehnice verificate și predate de către Direcțiile/Serviciile din cadrul instituției, în vederea aprobării de către consiliul local a indicatorilor tehnico-economici;
 • Întocmește și actualizează fișele obiectivelor de investiții incluse în lista/planul anual de investiții și programul anual al investițiilor publice pe surse de finanțare ce urmează a fi comunicat, prin Direcția economică către Direcția Finanțelor Publice Argeș;
 • Asigură organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții finalizate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Organizează recepții la terminarea lucrărilor de investiții şi a recepţiilor finale, urmărind respectarea prevederilor din autorizația de construire și a documentației tehnico-economice;
 • Stabilește cuantumul total al cheltuielilor de capital aferente obiectivelor de investiții recepționate.

BIROU DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

Șef birou Dezvoltare Locală - Margareta Iuliana Iordache
- CCompartiment Finanțări Nerambursabile, Monitorizare Servicii Publice,
- Compartiment Managementul Calității și Control Intern Managerial,
- Compartiment Informare Turistică,
- Compartiment Gestionare Sisteme Informatice.

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 31

Telefon. 0348.455.444, interior 118,
Telefon direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Misiunea Biroului Dezvoltare Locală este de a contribui la dezvoltarea şi promovarea oraşului Mioveni.

COMPARTIMENT FINANŢĂRI NERAMBURSABILE;

Componența compartimentului:
Mărgescu Virginia Elena - Inspector
Telefonul
Tel. 0348.455.444, interior 118,
Tel. direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ATRIBUŢII IMPORTANTE – COMPARTIMENT FINANŢĂRI NERAMBURSABILE:

Cele mai importante atribuții ale Biroului Dezvoltare Locală:
- Accesarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare europeană;
- Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat;
- Lansarea de programe pentru activități sportive, prin care asociațiile și cluburile sportive din localitate pot depune proiecte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile;
- Evaluarea și monitorizarea proiectelor sportive finanțate;
- Activități de promovare la nivel local și european;
- Participarea la evenimente și competiții de dimensiune europeană;

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL;

Componenţă: Bejan Adrian Sorin – Inspector

Telefonul
Tel. 0348.455.444, interior 118,
Tel. direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA COMPARTIMENTULUI:
- Implementarea și monitorizarea Sistemului de Management al Calității;
- Implementarea și monitorizarea Sistemului de Control și Audit Intern Managerial;

ATRIBUŢII IMPORTANTE ALE COMPARTIMENTULUI:
- Asigurarea proceselor de management al calităţii, respectându-se prevederile aplicabile în standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2008;
- Menţinerea integrităţii Sistemului Managerial al Calităţii la nivelul Primăriei oraşului Mioveni;
- Verificarea şi evaluarea bunei funcţionări a sistemului de control intern managerial.

COMPARTIMENT INFORMARE TURISTICĂ;
COMPONENŢĂ:
- Duţulescu Claudiu Robert – Inspector,
- Tudor Silvia Andreea – Inspector,
- Păun Bogdan Alexandru– Inspector,
- Jianu Mădălina – Elena – Muncitor necalificat

Adresa: Bulevardul Dacia Nr.51, Oraș Mioveni, Județul Argeș, 115400
Program funcționare:
Luni-Duminică 10:00-18:00, cu excepția anumitor sărbători legale.
Telefon / Fax: 0348.455.089,
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Site: www.cniptmioveni.ro

MISIUNEA COMPARTIMENTULUI:
Misiunea compartimentului este aceea de a promova obiectivele turistice prezente în orașul Mioveni și evenimentele culturale desfășurate în orașul Mioveni, dar și în vecinătatea acestuia, precum si oferirea de informații turistice de la nivel local până la nivel național.

ATRIBUŢII IMPORTANTE ALE COMPARTIMENTULUI:
- Compartimentul Informare turistică se implică în mod direct în realizarea de proiecte cu caracter touristic, activităţi, acţiuni şi evenimente culturale;
- Realizează portofoliul de oferte turistice pentru vizitatorii orașului Mioveni;
- Intocmește itinerarii turistice în zona orașului Mioveni;
- Reprezintă orașul la manifestări din domeniul turistic cum ar fi târgurile de turism;
- Caută permanent noi parteneri pentru dezvoltarea centrului de informare turistică;
- Compartimentul Informare turistică se ocupă și cu realizarea unei baze de date cu toate obiectivele turistice din țară precum și agenți economici ce iși au domeniul activității în turism, hoteluri, pensiuni, restaurante, etc.

COMPARTIMENT GESTIONARE SISTEME INFORMATICE.
COMPONENŢĂ: Ilie Rodica - Inspector

Telefonul
Tel. 0348.455.444, interior 118,
Tel. direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA COMPARTIMENTULUIGESTIONARE SISTEME INFORMATICE
- Monitorizarea sistemului informatic integrat implementat la nivelul instituției;
- Monitorizarea funcționării rețelei de internet a instituției;

ATRIBUŢII IMPORTANTE ALE COMPARTIMENTULUI GESTIONARE SISTEME INFORMATICE
- Asigură buna funcţionare a aplicaţiilor informatice care fac parte din sistemul informatic integrat,
- Întocmirea documentaţiilor pentru echipamentele informatice pentru compartimentele Primăriei oraşului Mioveni,
- Asigură funcţionarea optimă a sistemelor wireless pe teritoriul oraşului Mioveni;