camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Biroul Resurse Umane, Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ

Misiune:

1. Misiunea biroului Resurse Umane constă în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în ceea ce priveşte procurarea de forţă de muncă necesară activităţilor instituţiei, dezvoltarea perfecţionării profesionale a salariaţilor, dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual, stabilirea şi calcularea drepturilor salariale, gestionarea dosarelor profesionale şi a dosarelor personale, evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor, asigurarea organizării compartimentelor instituţiei, asistenţă în stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor fiecărui post din organigrama instituţiei, centralizarea declarațiilor de avere și de interese.
2. Misiunea Compatimentului Sprijin Asociații de Proprietari: este de a administra locuințele din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale din orașul Mioveni, înscrierea persoanelor îndreptățite pe listele de priorități în vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat sau a unei locuințe sociale, întocmirea contractelor de închiriere și păstrarea evidenței acestora, calcularea și recalcularea chiriilor conform legislației în vigoare, îndrumarea asociațiilor de locatari în vederea constituirii în asociații de proprietari, soluționarea solicitărilor pe probleme specifice compartimentului.

Cele mai importante atribuții:

1. Cele mai importante atribuții ale Biroului Resurse Umane:
a) elaborarea şi supunerea spre aprobare a organigramei, statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice ale aparatului de specialitate a primarului şi serviciilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
b) întocmirea rapoartelor de specialitate către Consiliul Local privind solicitarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a structurii funcţiilor publice, în situaţia apariţiei unor modificări legislative sau reorganizări de compartimente sau birouri;
c) întocmirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a instituţiei şi a Regulamentului Intern.
d) întocmirea fişelor de post pentru salariaţi în colaborare cu şefii compartimentelor şi birourilor instituţiei, reactualizarea fişelor de post în cazul apariţiei de modificări legislative sau reorganizări de compartimente sau birouri;
e) organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale vacante, precum şi a celor temporar vacante din cadrul Primăriei oraşului Mioveni.
f) gestionarea şi completarea la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor(Revisal) în format electronic şi asigură transmiterea acestuia conform termenelor prevăzute de lege;
g) întocmirea actelor necesare(adeverinţe vechime în muncă, adeverinţe cu sporuri) în vederea completării dosarului de pensionare a salariaţilor din cadrul instituţiei.
h) asigurarea evidenţei funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate, pe clase şi grade profesionale, conform avizului acordat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi urmărirea modificărilor structurii acestora, conform hotărîrilor Consiliului Local.
i) întocmirea documentaţiei specifice privind numirea în funcţii publice a candidaţilor declaraţi admişi în urma concursurilor organizate.
j) întocmirea referatelor de promovare de la stagiul de debutant a funcţionarilor publici care au încheiat perioada de stagiu, precum şi referate de promovare a funcţionarilor care îndeplinesc condiţii în acest sens.
k) întocmirea documentaţiei necesare privind majorările salariale ce se acordă personalului instituţiei, potrivit legii.
l) întocmirea statelor de salarii conform foilor de colective de prezenţă, a drepturilor salariale stabilite prin dispoziţie;
m) întocmirea dispoziţiilor privind numiri în funcţie publică, suspendare raporturi de serviciu, stabilire drepturi salariale, dispoziţii de constituire comisii de concurs, dispoziţii pentru organizarea instituţiei;
n) efectuarea cercetărilor disciplinare prealabile a personalului contractual în situaţii în
care se constată săvârşirea de abateri disciplinare de către acesta.
o) derularea corespunzătoare a perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi prin desemnarea funcţionarilor publici care au calitatea de îndrumători şi evaluatori, în vederea completării documentelor specifice derulării şi ulterior finalizări perioadei de stagiu.
p) monitorizarea și îndrumarea șefilor de servicii/birouri în ceea ce privește desfășurarea evaluării performanțelor profesioanale individuale ale salariaților instituției;
r) întocmirea Planului de formare profesională la nivel de instituţie, cuprinzând
situaţia cursurilor de perfecţionare profesională pentru funcţionarii publici și personalul contractual;
s) monitorizarea completării declarațiilor de avere și de interese de către primar, viceprimar, consilierii locali și funcționarii publici din cadrul instituției.

2. Cele mai importante atribuții ale compartimentului Sprijin Asociații Proprietari
a) întocmirea și reînnoirea contractelor de închiriere, în condiţiile legii, a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, în conformitate cu hotărârea Consiliului local;
b) întocmirea contractelor de vânzare cumpărare cu plata în rate şi integral;
c) trimiterea de somaţii chiriaşilor restanţieri, ţinerea evidenței acestora pentru plata chiriei şi calculul majorărilor de întârziere; întocmirea documentaţiei ce va sta la baza acţionării în instanţă a chiriaşilor restanţieri;
d) calcularea chiriei datorată de chiriaşi; reactualizarea calculului chiriei, pentru cei trimişi în judecată; ţinerea evidenţei apartamentelor evacuate;
e) punerea la dispoziţia Comisiei de analiză şi repartiţie a locuinţelor din fondul locativ - proprietatea Consiliului local spre analiză, dosarele depuse de solicitanţii de locuinţe.
f) întocmirea de duplicate ale contractelor de vânzare – cumpărare, la solicitarea
proprietarilor, în situaţia în care contractele originale au fost pierdute sau deteriorate;
g) eliberarea la solicitarea locatarilor, de adeverinţe privind achitarea integrală a preţului apartamentului, adeverinţe de corectare a eventualelor erori din contractele de vânzare-compărare şi adeverinţe de cote indivize ale apartamentelor;
h) întocmirea raportului de specialitate şi proiect de hotărîre prin care se propune
repartizarea locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea Consiliului local, persoanelor îndreptăţite;
i) întocmirea situaţiei la zi a restanţelor la chirie datorate de chiriaşii care se află în
instanţă pentru a fi evacuaţi, pentru neplata la zi a chiriei;
j) urmărirea recuperării sumelor reprezentând chirii neachitate de chiriaşii care au
fost evacuaţi în urma hotărârii instanţei de judecată;
k) îndrumarea metodologică asociaţiilor de locatari în vederea transformării
acestora în asociaţii de proprietari, înfiinţarea şi înregistrarea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
l) elaborarea de propuneri pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de
administrator; întocmirea raportului de specialitate către Consiliul local pentru adoptarea hotărârii consiliului local în acest sens;
m) întocmirea raportului şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei din fondul locativ.

Date de contact:

Șef de birou Resurse Umane, Sprijin Asociații Proprietari Fond Locativ: Naciu Nicolae
Telefon: 0348455455
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.